SEGUR VIATGES

SALVADOR FONT SEGUR VIATGES G. C. 3627

PRESSUPOST VIATGES

 

     NOM CLIENT

     @ mail CLIENT

     TELEFON/MOBIL

...

DADES PRESSUPOST: Hotel, RENFE, Grups, Circuits, Estades, Balnearis, ...

...

     INICI SERVEI:     hores     DIA     MES     ANY

     LLOC DE SORTIDA:

     ITINERARI / OBSERVACIONS

     FINAL SERVEI:     hores     DIA     MES     ANY

     PLACES pax